E-učenje

PHP i MySQL interakcija

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija   

Kreiranje baze podataka

Za kreiranje baze podataka koristimo SQL komandu CREATE DATABASE.

CREATE DATABASE ime_baze;

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a kreirati bazu podataka pod imenom "mojabaza".

             
<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska: ' . mysql_error());
}
if (mysql_query("CREATE DATABASE mojabaza",$konekcija))
{
	echo "Baza je kreirana";
}
else
{
	echo "Greska pri kreiranju: " . mysql_error();
}
mysql_close($konekcija);
?>


Kreiranje tabele u bazi podataka

Za kreiranje tabele u bazi podataka koristimo SQL komandu CREATE TABLE.

CREATE TABLE ime_tabele (
ime_kolone1 tip_podatka,
ime_kolone2 tip_podatka,
ime_kolone3 tip_podatka,
....

) ;

Sledeći primer će uz pomoć PHP-a kreirati tabelu "Korisnici" sa tri kolone i to: "Ime", "Prezime" i "Godine".

   
<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija)
{
	die('Greska u konekciji: ' . mysql_error());
}
// Kreiramo bazu mojabaza
if (mysql_query("CREATE DATABASE mojabaza", $konekcija))
{
	echo "Baza je kreirana";
}
else
{
	echo "Greska pri kreiranju: " . mysql_error();
}
// Kreiramo tabelu Korisnici
mysql_select_db("mojabaza", $konekcija);
$sql = "CREATE TABLE Korisnici
(
Ime varchar(15),
Prezime varchar(15),
Godine int
)";
// Izvrsavanje SQL upita
mysql_query($sql,$konekcija);
mysql_close($konekcija);
?>


Kratko objašnjenje PHP kôda:
- Nakon uspostavljene konekcije kreirali smo bazu podataka "mojabaza"
- Pomoću if - else grana prikazujemo "status" kreirane baze.
- Sada, pomoću PHP funkcije mysql_select_db selektujemo kreiranu bazu.
- U promenljivu $sql upisujemo SQL upit (query)
- Pomoću mysql_query() funkcije izvršavamo upit
- Najzad, zatvaramo konekciju funkcijom mysql_close();