E-učenje

PHP i MySQL interakcija

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija   

Konekcija na bazu podataka

Morate obezbediti konekciju na bazu podataka pre nego što počnete da vršite operacije nad njom. To se u PHP-u postiže funkcijom mysql_connect()

mysql_connect(ime_servera, korisnicko_ime, lozinka);

Sledeći primer kreira konekciju na bazu i čuva je u promenljivoj "$konekcija":

<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","darko","abc123");
if (!$konekcija) // Proverava da li $konekcija postoji
{
	die('Greska u konekciji: ' . mysql_error());
}
?>


Kratko objašnjenje PHP kôda:
- Promenljive u PHP-u se obeležavaju sa $naziv_promenljive;
- U promenljivu $konekcija smo smestili PHP funkciju mysql_connect();
- Pomoću if grane proverili smo da li $konekcija postoji
- Komentari (linijski) se u PHP-u označavaju sa //
- Funkcija die() prikazuje poruku i prekida izvršavanje skripte (programa)
- Ako $konekcija ne postoji (provereno sa ! operatorom) prikazaće se poruka o grešci.