E-učenje

PHP i MySQL interakcija

 
Želiš pristup svim sekcijama?

Registracija   

Uvod

MySQL je sistem za upravljanje bazama podataka. Ima široku upotrebu jer je potpuno besplatan.

Podaci se čuvaju u tabelama. Tabele su kolekcije sličnih podataka i imaju odgovarajući broj kolona i redova.

Za upravljanje MySQL bazama podataka koristi se SQL (Structured Query Language) jezik. To je struktruisani jezik upita, te se sve operacije vrše preko upita (Query).

Upit (Query) je pitanje ili zahtev. Preko upita saopštavamo bazi podataka šta od nje zahtevamo.

PHP je programski jezik pomoću kojeg se kreiraju skripte koje će se izvršavati na serveru. Pomoću ovog jezika moguće je povezati se sa MySQL bazom podataka, izvršavati SQL upiti i vršiti prikaz rezultata a pri tome koristiti sve prednosti koje ima svaki progranmski jezik, bio on objektno orijentisan ili ne.